top of page

Klauzula informacyjna zgodna z RODO

 

Informuję, że:

1. Administratorem danych osobowych według polityki ochrony danych jest Instytut

Psychoterapii i Terapii Seksuologicznej SPLOT Stola, Kowalczyk, z siedzibą w

Warszawie, ul. Grzybowska 5/610, 00-132 Warszawa, NIP: 5252852113,

tel.: 518863572, adres e-mail: kontakt@instytutsplot.pl

2. Celem zbierania danych jest

a) pomoc psychologiczno-seksuologiczna / psychoterapia

b) zarządzanie kalendarzem wizyt

c) cele rozliczeniowo-księgowe

d) płatności za usługi

3. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub

ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i

przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz

prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Osobowych.

4. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielania pomocy psychologiczno

seksuologicznej / psychoterapii.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom

trzecim, za wyjątkiem :

- podmiotów mających umowę z Administratorem, znaczy podmiotów realizujących cele

zawarte w punkcie 2 niniejszej klauzuli informacyjnej

- instytucji upoważnionych z mocy prawa.

6. Zebrane dane przechowywane będą w formie papierowej (zabezpieczone zamkiem) oraz w

zasobach teleinformatycznych (zabezpieczone hasłem).

6. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

7. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa

trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania pomocy psychologiczno

seksuologicznej lub psychoterapii, z wyjątkiem dokumentów do celów rozliczeniowo

księgowych, co wynika z obowiązku podatkowego.

bottom of page